- Xưa nay đã cháy là sạch sành sanh như cháy chợ, còn cháy nhà thì may lắm mới thoát chết.

- Báo họ nói tại vì nhà ống, không có lối thoát hiểm nên khi cháy sẽ chết.